โปรแกรมบน Linux และ Windows ที่ใช้แทนกันได้

ตารางเทียบเคียงโปรแกรมบน Windows และ Linux*

* เรียบเรียงจาก Table of Cross-referenced Windows & Linux Programs

ตารางในหน้านี้แสดงการเทียบเคียงโปรแกรมใช้งานทั่วไปที่มีอยู่บน Windows และโปรแกรมที่ใช้งานอย่างเดียวกันบน Linux
หนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้การย้ายมาทำงานบน Linux ยากลำบากคือ
ผู้ใช้ไม่ทราบว่าโปรแกรมที่มีใช้งานบน Windows จะเป็นโปรแกรมอะไรใน Linux
ตารางด้านล่างนี้จะแสดงรายชื่อตามหมวดหมู่ของโปรแกรมที่ใช้งานได้เทียบเท่ากันระหว่างบน Windows และ Linux

หมายเหตุ

โปรแกรมในตารางสามารถจะนำไปใช้ได้อย่างอิสระ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามข้อกำหนดของ Free Software: FSF และ Debian) นอกเหนือจากที่ระบุดังนี้

  • โปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจะแสดงโดยระบุ [prop]
  • โปรแกรมที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่มีเงื่อนไขในการใช้งาน จะระบุ [NF]
  • สัญลักษณ์ ??? หมายถึงข้อมูลไม่แน่ชัด

หมวดหมู่ของโปรแกรม


1) ระบบเครือข่าย
2) จัดการแฟ้มข้อมูล
3) จัดหน้าจอและระบบ
4) มัลติมีเดีย
  4.1) เพลง
  4.2) กราฟิกส์
  4.3) วิดีโอและอื่นๆ
5) สำนักงานและธุรกิจ
6) เกมส์
7) เขียนและพัฒนาโปรแกรม
8) เครื่องแม่ข่าย
9) วิทยาศาสตร์และโปรแกรมเฉพาะด้าน
10) จำลองระบบ

11) อื่นๆ

คำอธิบายโปรแกรม, งานที่ทำ
Windows Linux
1) ระบบเครือข่าย
Web browser Internet Explorer, Netscape / Mozilla, Opera [Prop], Firebird, … 1) Netscape / Mozilla.
2) Galeon.

3) Konqueror.
4) Opera. [Prop]
5) Firebird.

6) Nautilus.
7) Epiphany.

8) Links. (with “-g” key).
9) Dillo.

10) Encompass.

Console web browser 1) Links
2) Lynx
3) Xemacs + w3.
1) Links.
2) ELinks.
3)
Lynx.
4) w3m.
5) Xemacs + w3.
Email client Outlook Express, Netscape / Mozilla , The Bat, Eudora, Becky, Datula, Sylpheed / Sylpheed-claws, Opera 1) Evolution.
2) Netscape / Mozilla messenger.
3) Sylpheed / Sylpheed-claws.

4) Kmail.
5) Gnus.
6) Balsa.
7) Bynari Insight GroupWare Suite. [Prop]
8) Arrow.
9) Gnumail.

10) Althea.
11) Liamail.

12) Aethera.

13) MailWarrior.
14) Opera.
Email client / PIM in MS Outlook style Outlook 1) Evolution.
2) Bynari Insight GroupWare Suite. [Prop]
3) Aethera.

4) Sylpheed.
5) Sylpheed-claws.
Email client in The Bat style The Bat 1) Sylpheed.
2) Sylpheed-claws.
3) Kmail.
4) Gnus.
5) Balsa.
Console email client Mutt [de], Pine, Pegasus, Emacs 1) Pine. [NF]
2) Mutt.
3) Gnus.
4) Elm.

5) Emacs.

News reader 1) Agent [Prop]
2) Free Agent
3)
Xnews
4)
Outlook
5)
Netscape / Mozilla
6) Opera [Prop]
7) Sylpheed / Sylpheed-claws
8) Dialog
9) Gravity
10) BNR2
1) Knode.
2) Pan.

3) NewsReader.

4) Netscape / Mozilla.
5) Opera [Prop]

6) Sylpheed / Sylpheed-claws.

Console:
7) Pine. [NF]
8) Mutt.
9) Gnus.
10) tin.
11)
slrn.

12) Xemacs.

13) BNR2.

Address book Outlook 1) Rubrica
Files downloading Flashget, Go!zilla, Reget, Getright, DAP, Wget, WackGet, Mass Downloader, … 1) Downloader for X.
2) Caitoo (former Kget).
3) Prozilla.

4) Wget (console, standard).

5)
GUI for Wget: Kmago, Gnome Transfer Manager, QTget, Xget, …
6) Aria.
7) Axel.
8) Download Accelerator Plus.
9) GetLeft.

10) Lftp.

Sites downloading Teleport Pro, Httrack, Wget, …

1) Httrack.
2) WWW Offline Explorer.

3) Wget (console, standard). GUI: Kmago, QTget, Xget, …
4) Downloader for X.
5) Pavuk.
6) XSiteCopy.

7) GetLeft.

8) Curl (console).
9) Khttrack.

FTP-clients Bullet Proof FTP, CuteFTP, WSFTP, SmartFTP, FileZilla, … 1) Gftp.
2) Konqueror.

3) KBear.
4) IglooFTP. [Prop]
5) Nftp.
6) Wxftp.
7) AxyFTP.

8) mc. (cd ftp://…)

9) tkFTP.
10) Yafc.

11) Dpsftp.
(dead project)
Console FTP-clients FTP in Far, ftp.exe, Ncftp 1) Ncftp.
2) Lftp.
3) Avfs. (From any program: /#ftp:…)

IRC-clients Mirc, Klient, VIRC, Xircon, Pirch, XChat

1) Xchat.
2) KVirc.
3) Irssi.
4) BitchX.
5) Ksirc.

6) Epic.
7) Sirc.
8) PJIRC.

Local network chat clients without server 1) QuickChat
2) Akeni

3) PonyChat
4)
iChat
1) talk (console), ktalk.
2) Akeni.
3) Echat.
4) write, wall (chat between users of one machine)
Local messaging with Windows machines WinPopUp smbclient (console). GUI:
1) LinPopUp 2.
2) Kpopup.
3) Kopete.
Instant Messaging clients ICQ Lite, ICQ Corp, MSN, AIM, Yahoo, …
Trillian ICQ (freeware, can replace all common IM clients), Miranda, Gaim
1) Licq (ICQ).
2) Centericq (Nearly all IM protocols, console).
3) Alicq (ICQ).
4) Micq (ICQ).
5) GnomeICU (ICQ).
6) Gaim. (Nearly all IM protocols)
7) Ayttm. (Nearly all IM protocols)
8) Kopete.
9) Everybuddy.
10) Simple Instant Messenger.
11) Imici Messenger.

12) Ickle (ICQ).
13) aMSN (MSN).
14) Kmerlin (MSN).

15) Kicq (ICQ).

16) YSM. (ICQ, console).
17) kxicq.

18) Yahoo Messenger for Unix.

19) Kmess (MSN).
20) AIM.
21) MSNre. (console)
Jabber IM clients JAJC, Tkabber (+activestate tcl), Psi, Exodus, WinJab, myJabber, RhymBox, Rival, Skabber, TipicIM, Vista, Yabber, Miranda, Gaim, Akeni Messenger Jabber Edition 1) Tkabber.
2) Gabber.
3) Psi.
4) Gaim.

5) Centericq (console).

6) Ayttm.

7) Akeni Messenger Jabber Edition.
Monitoring sites and mailboxes, displaying news headlines or full articles WatzNew 1) Web Secretary.
2) Knewsticker & korn.
3) Mozilla (???).
4) watch -n seconds lynx -dump
Video/audio conference NetMeeting

1) GnomeMeeting.
2) vat/vic/wb.
3) rat/wbd/nte.
4) NeVoT.
5) IVS.

Voice communication Speak Freely

1) Speak Freely for Unix.
2) TeamSpeak.

Firewall (packet filtering) BlackICE, ATGuard, ZoneAlarm, Agnitum Outpost Firewall, WinRoute Pro, Norton Internet Security, Sygate Personal Firewall PRO,
Kerio Personal Firewall, …
iptables or more outdated ipchains (console, standard). Front ends:
1) Kmyfirewall.
2) Easy Firewall Generator.
3) Firewall Builder.
4) Shorewall.

5) Guarddog.
6) FireStarter.

7) Smoothwall.
[Prop]
8) IPCop.
9) Zorp.

IDS (Intrusion Detection System) 1) BlackICE
2)
Agnitum Outpost Firewall
3) Tripwire [prop]
4) Kerio Personal Firewall
1) Snort.
2) Portsentry / Hostsentry / Logsentry.
3) Tripwire [GPL].
4)
Tripwall.
5)
AIDE.
6)
ViperDB.
7)
Integrit.

8) Cerberus Intrusion Detection System.

9) MIDAS NMS.

Port scanning detection ??? 1) Pkdump.
Making the system more securely ??? 1) Bastille.

2) Linux Security Auditing Tool.
Visual route VisualRoute [Prop] 1) Xtraceroute.
2) VisualRoute. [Prop]

3) Mtr.
4) Geotrace.

Content (ad / popup) filtering Proxomitron, ATGuard, Agnitum Outpost Firewall, Privoxy, MS ISA server, Guidescope, … 1) DansGuardian.

2) Squid.
3)
Squidguard.

4)
Privoxy.
5) JunkBuster.

6) Zorp.

7) Fork.
8) Redirector.

Traffic control / shaping WinRoute Pro, … 1) IP Relay.
2) CBQ (from iproute2 package).

3) tc (from iproute2 package).

4) LARTC.
Traffic accounting

Netstat, Tmeter, …

1) Tcp4me.
2) Getstatd.

3) Ipacct.

4) Ipac-ng.

5) Ipaudit.
6) Lanbilling.

7) SARG (full Squid traffic).
8) Talinux.
9) NetUP UserTrafManager.

10) MRTG.
11) NetTop.
Peer-to-peer clients / servers, file sharing (p2p) Morpheus (Gnutella), WinMX, Napster, KaZaA (Fasttrack), eDonkey [Prop], eMule, TheCircle, Bittorrent, SoulSeek, Direct Connect 1) Mldonkey. (eDonkey, Soulseek, Fasttrack, Gnutella, Open Napster, Direct Connect, BitTorrent)
2) LimeWire. (Gnutella)
3) Lopster. (OpenNAP)
4) Gnapster. (OpenNAP)
5) eDonkey. (eDonkey) [Prop]

6) cDonkey. (eDonkey)
7) Gift client / server / fasttrack plugin (Fasttrack)

8) ed2k_gui.
9) Gtk-Gnutella. (Gnutella)
10) Qtella.
(Gnutella)
11) Mutella.

(Gnutella, console)
12) TheCircle.

13) Freenet. (fully anonymous p2p)
14) GNUnet.
15) Lmule.
(eDonkey)
16) Xmule. (eDonkey)

17)
Bittorrent.

18) PySoulSeek (Soulseek).
19) Loophole. (WinMX) [Prop]
20) Direct Connect.
21) QuickDC.
(Direct Connect).

22) OverNet.

23) Apollon.

24) GrapeWine.
(fully anonymous p2p)
25) Snark. (Bittorrent)

“Hotline” p2p protocol clients / servers ??? Clients:
1) Gtkhx.
2) Fidelio.
3) GHX. [Prop]
Servers:
1) Synapse.
2) HSX.
Program for working with sound modem with many functions – from answerback and AON to fax device Venta Fax, PrimaFax 1) Gfax. (???)
2) PrimaFax. [Prop, 99$]
3) mgetty + voice + sendfax.

4) vgetty.
Work with faxes WinFax 1) HylaFax.
2) Fax2Send. [Prop]

3) Efax.
4) VSI-FAX. [Prop]
Dialup Vdialer, etc 1) Kppp.
2) X-isp.
3) wvdial. (Front ends: X-wvdial, kvdial, gtkdial).
4) Gppp.
5) Kinternet.
6) Rp3.
7) pppconfig + pon + poff.

8) Modem Lights.
9) Netcount.
(console)
FTN editor Golded 1) Golded.
2) Golded+.
3) Msged.
4) Qded.
FTN tosser FastEcho, hpt 1) hpt.
2) CrashEcho.
3) Qecho.

4) CrashMail II.
5) Fidogate – gate to news.
6) ifmail – gate to news.
FTN mailer SF-Mail, T-Mail 1) ifcico.
2) qico.
3) Bforce.
4) Binkd.
Remote management 1) VNC, Virtual Network Computing
2)
Remote Administrator (Radmin) [Prop]
3)
Remote Assistance [Prop]
4)
Symantec pcAnywhere [Prop]
5)
Windows Terminal Server [Prop]
6)
Rdesktop [Prop]
7)
Radmin [Prop]
8) PC-Duo [Prop]
9) Huey PC Remote Control (only for NT) [Prop]
10) Timbuktu Pro [Prop]
11) LapLink [Prop]
12) GoToMyPC [Prop]
13) Bo2k and other trojans

1) VNC, Virtual Network Computing.
2) ssh.
3) Remote management is built-in in XFree86.
4) Remote management is built-in in KDE 3.1. (“desktop sharing”).

5) Rdesktop Client.
6) rsh / rlogin.
7)
telnet.
8) Gtelnet.

9) x0rfbserver.

10) KDE Universal Remote Desktop.

Transmission of the files on modem HyperTerminal, Terminate, etc 1) Minicom + lrzcz + Kermit.
2) Msterm.
3) Xtel.

4) uucp.
5) lrzsz + cu from uucp.
Work with ssh Putty, Irlex, cygwin + ssh 1) Kssh.
2) ssh / openssh.
3) GTelnet. (Telnet, SSH, Rlogin)
Network monitoring tool Dumeter, Netmedic 1) Gkrellm.
2) Big Brother.

3) Etherape.

4) Nagios.

5) Tkined.
6) MRTG.
7)
Rrdtool.
8) PIKT.
9) Autostatus.
10) bcnu.
11) mon.
12) Sysmon.
13) Spong.
14) SNIPS.
15) iptraf (console).

16) Ksysguard.

17) OpenNMS.

18) tcpdump.
Network maintance tool HP OpenView, MS SMS, Tivoli 1) HP OpenView agents. [Prop]
2) Big Brother.
3) Cheops.
4) Tkined.
5) OpenNMS.

Protocols analysing, sniffing

Sniffer Pro, EtherPeek (TokenPeek, AiroPeek), Windump, Ethereal, MS Network Monitor, Iris, Lan Explorer, NetSniffer, Snort, …

1) Ethereal.
2) Tcpdump.
3) Etherape.

4) Ntop.

5) ipxdump. (+ipxparse for parsing)

6) Snort.
Security scanner ShadowScan, ISS, Retina, Internet Scanner 1) Nessus.
2) Nmap.

Routing MS RRAS 1) iproute2 + iptables.
2) GateD.
[Prop]
3) GNU Zebra.
Utilites and libraries for Ethernet/IP testing lcrzo lcrzo
IP-telephony Buddyphone [Prop], Cisco SoftPhone 1) GNU Bayonne.
2) Openh323.
3) OpenPhone.

4) tkPhone.

5) NauPhone.
Sharing data/files Windows shares 1) NFS.
2) Samba.
3) Samba-TNG.
4)
FTP.
??? Windows Domain, Active Directory 1) Samba.
2)
Ldap.
3)
yp.
Viewing Windows-network Network neighborhood 1) Samba.
2) KDE Lan Browser, lisa
3) LinNeighborhood.
4) xSMBrowser.
5) Komba2.

6) Konqueror.

ADSL 1) RASPPPOE 1) rp-pppoe.
2) Pptp client.
Distributed computing

All projects.
1) United Devices.
2) Seti @ Home.
3) Folding @ Home.
4) Genome @ Home.

All projects.
1) Distributed.net.
2) Seti @ Home.
3) Folding @ Home.
4) Genome @ Home.

5) D2ol.
* Some versions for Linux run only in console mode.
IPSEC protocol FreeSWAN.
VRML viewer and editor

???

1) White Dune.
Work with Ebay ??? 1) Bidwatcher.
2) จัดการแฟ้มข้อมูล
File manager in FAR and NC style FAR, Norton Commander, Disco Commander, Volcov Commander,
etc
1) Midnight Commander.
2) X Northern Captain.
3) Deco (Demos Commander).
4) Portos Commander.
5) Konqueror in MC style.

6) Gentoo.
7) VFU.
8) Ytree.
File manager in Windows Commander style Total Commander (former Windows Commander) 1) Krusader.
2) Kcommander.
3) FileRunner (TCL/TK).

4) Linux Commander.
5) LinCommander.

6) Rox, Rox-Filer.
7) Emelfm.
8) Midnight Commander.
9) Worker.

File manager in Windows style Windows Explorer / Internet Explorer 1) Konqueror.
2) Gnome-Commander.
3) Nautilus.
4) Endeavour Mark II.

5) XWC.
Visual Shell ??? 1) vshnu: the New Visual Shell.
Quick viewing of local HTML documents 1) Internet Explorer
2) Microsoft Document Explorer
1) Dillo. (Russian language patches – here).
2) Konqueror.
3) Nautilus.
4) Lynx / Links.
Viewing all operations with files Filemon Filemon.
Work with UDF Roxio (former Adaptec) UDF Reader, Roxio Direct CD Linux-UDF.
Work with multi session CD + recovering information from faulty multi session disks IsoBuster CDFS.
Work with compressed files 1) WinZip
2)
WinRar
3) 7-Zip
4) WinACE

5) UltimateZip

1) Ark (kdeutils).
2) Gnozip.
3) KArchiveur.
4) Gnochive.

5) FileRoller.
6) Unace.

7) LinZip.
8) TkZip.

Console archivers arj, rar, zip, tar, gzip, bzip2, lha… 1) tar, gzip, bzip2.
2) Unarc.
3) Lha. (on Japanese)
4) Infozip.
5) Arj.
6) Avfs. (The support of any archive from any program – file.zip#/…).
7) Zoo.
8) RAR.

9) CAB Extract.
Program for files and directories comparison 1) Beyond Compare.
2) Araxis Merge.
3) WinMerge

4) Minimalist GNU For Windows (diff.exe)
5) Unison

1) Mgdiff.

2) diff, patch.
3) Xemacs.

4) Xdelta. (make patches for binary files)

5) Meld.
6) Xxdiff.

7) Unison.

Batch file renaming Plugins to TotalCommander, … 1) GPRename. (Perl-based)
2) Plugins for MC (???)
3) จัดหน้าจอและระบบ
Text editor Notepad, WordPad, TextPad, Vim, Xemacs, …

1) Kedit (KDE).
2) Gedit (Gnome).
3) Gnotepad.
4) Kate (KDE).
5) KWrite (KDE).

6) Nedit.
7) Vim.
8)
Xemacs.
9) Xcoral.

10) Nvi.
11) Ozeditor.

Console text editor 1) Vim
2)
Emacs
3) Editor from FAR, editor from DN, …

1) Vim.
2)
Emacs.
3) Nano. (It’s a free implementation of pico)
4)
joe.
5) Fte.
6) Jed.
7) CoolEdit.

Multi-purpose text and source code editor SciTE, UltraEdit, MultiEdit, Vim, Xemacs, …

1) Kate (KDE).
2) Nedit.

3) CodeCommander.
4) SciTE.

5) Quanta Plus.

6) Vim.
7)
Xemacs.

8) Mcedit (comes with mc).

9) Jed.
10) Setedit.
(Turbo Vision looking style)
11) HT editor.

Text editor with cyrillic encodings support Bred, Rpad32, Aditor, Vim, Xemacs

1) Kate (KDE).
2) Nedit.

3) Fte (console).
4) Patched version of Midnight Commander.
5) Vim.
6)
Xemacs.

Viewing PostScript

1) RoPS
2) GhostView

1) GhostView.
2) Kghostview.

3) GV.

4) GGV.

Viewing PDF 1) Adobe Acrobat Distiller
2) GhostView
1) Acrobat Reader. [Prop]

2) Xpdf.
3) GV.

4) GGV.

5) GhostView.
6) Kghostview.
Creating PDF 1) Adobe Acrobat Distiller
2) GhostView

3) Ghostscript
1) Any Linux WYSIWYG program -> print to file -> ps2pdf. (Here’s an article about this).
2) Adobe Acrobat Distiller. [Prop]
3) PStill. [Shareware]
4) PDFLatex.
5) Xfig.

6) Ghostscript.
7) Tex2Pdf.
8) Reportlab.

9) GV.

10) GGV.

11) GhostView.
12) Kghostview.

13) Panda PDF Generator.

Crypto PGP, GnuPG + Windows Privacy Tools 1) GnuPG (console) + GPA, KGpg, and other frontends.
2) PGP. [Prop]
Disc volume encryption EFS (standard), PGP-Disk, BestCrypt, Private Disk Light 1) Loop-aes.
2) CFS.
3) TCFS.
4) BestCrypt.
5) CryptFS.
Task scheduler mstask, nnCron cron, at (standard, console). GUI: Kcron.
Outlook scheduler Outlook scheduler 1) KOrganizer.
Virtual CD VirtualDrive, VirtualCD, Daemon Tools, … 1) Virtual CD Kernel Modul.
2) “cp /dev/cdrom mycd.iso” + “mount -o loop mycd.iso /mnt/cdrom/”.
Text recognition (OCR) Recognita, FineReader 1) ClaraOcr.
2) Gocr.
3) Kooka.
Translators (cyrillic) Promt, Socrat Ksocrat (???)
Eng-rus dictionaries (cyrillic) 1) ABBYY Lingvo
2)
Socrat
3) JaLingvo
4) phpMyLingvo
1) Mueller.
2) Ksocrat.
3) JaLingvo.

4) phpMyLingvo.

5) dict+Kdict.

6) DictX.

7) Groan.
8) Mova.
9) Slowo.
10) Stardict.

Work with scanner Programs on CD with scanner, VueScan 1) Xsane.
2) Kooka.
3) Xvscan. [Prop]

4) VueScan. [Prop]

Antivirus AVG AntiVirus, NAV, Dr. Web, TrendMicro, F-Prot, Kaspersky, … 1)
Dr. Web. [Prop]
2) Trend ServerProtect.
[Prop]
3)
RAV Antivirus. [Prop] (Bought by Microsoft?)
4) OpenAntivirus
+ AMaViS / VirusHammer.

5) F-Prot. [Prop]
6) Sophie / Trophie.

7) Clam Antivirus.
8) Kaspersky. [Prop]
9) YAVR.

System configuration Control Panel, Msconfig, RegEdit, WinBoost, TweakXP, Customizer XP, X-Setup, PowerToys, Config NT, …

1) setup (Red Hat).
2) chkconfig (Red Hat).
3) redhat-config-<feature>. (Red Hat 8.0).
4) xf86config, xf86cfg.
5) Linuxconf.
6) Drakeconf.
7) Webmin.
8) yast and yast2 (SuSE).
9) sysinstall (FreeBSD).
10) /dev/hands :).

Boot managers System Commander, PowerQuest Boot Magic, GAG, … 1) Grub.
2) Lilo.
3) ASPLoader.
4) Acronis OS Selector [Prop].
5) Ranish Partition Manager.
6) osbs.
7) Symon.
8) Smart Boot Manager.
9) Xosl.

10) GAG.

Hard disk partitions manager 1) PowerQuest Partition Magic [Prop]
2)
Acronis PartitionExpert [Prop]
3) Paragon Partition Manager [Prop]
4) Partition Commander [Prop]

1) PartGUI. (GUI for partimage and parted)
2) GNU Parted. (GUI – QTParted).
3) Partition Image.
4) fips.
5) Diskdrake (Mandrake).
6) Paragon Partition Manager [Prop].
7) Acronis PartitionExpert [Prop].
(review)

LVM + soft-RAID + parted + …

EVMS.

Backup software ntbackup (standard), Legato Networker [Prop] 1) Legato Networker. [Prop]

2) Lonetar.
[Prop]

3) Disk Archive.

4) Bacula.

5) Taper.

6) dump / restore. (console, standard)
7) Amanda (console).

8) Mondo Rescue.
(backups that boot and auto restore themselves to disk)
Making images of disk partitions 1) DriveImage
2)
Ghostpe
1) PartitionImage (GUI – PartGUI).
2) dd (console, standard).
3) Mondo Rescue.
Machine mirroring over network 1) ImageCast
2) Norton Ghost

1) UDP Cast.
2) Techteam’s UDP Cast Disks.
3) Ghost for Unix (g4u).

Task manager TaskMan (standard), TaskInfo, ProcessExplorer NT. 1) top (console, standard).
2) Gtop, Ktop.
3)
Ksysguard.
4) “ps aux|more”, “kill <pid>”
Automatic switch between English and Russian when you type Punto Switcher, Keyboard Ninja, Snoop No analogs :(.
Mouse gestures Sensiva 1) Kgesture.
2) wayV.
3) Optimoz.
TV program ??? Home Portal.
Text to speech MS text to speech 1) KDE Voice Plugins.

2) Festival.
3) Emacspeak.
4) VoiceText.
Speech recognition ViaVoice, DragonNaturally Speaking Yes, there are no usable speech recognition packages. But:
1) Sphinx.

2) ViaVoice. (almost dead…)
Stream text processing 1) Minimalist GNU For Windows (sed.exe)
2) perl
1) sed, awk.
2) perl.
PIM / DB / hierarchical notebook with tree view TreePad [Prop], Leo, CueCards 1) TreePad Lite. [Prop]

2) Yank.
3) TreeLine.
4) Gjots.

5) Leo.

6) Hnb – hierarchical notebook.

7) TuxCards.
Program for quick switching between resolutions and frequencies Integrated with system, comes on CD with video card

1) Multires.
2) Ctrl+Alt+”-“, Ctrl+Alt+”+”.
3) Fbset.
(when using framebuffer)

Search and replace text in files 1) Integrated with system
2)
Indexing service
3)
HTMLChanger
4) Any file manager
1) find (console, standard).
2) slocate (console, standard).
GUI:
1) Gsearchtool.
2) Kfind.
3) Any file manager
Local search engine with SGBD for indexing

1)
Indexing service (???)
2) mnoGoSearch. [prop for Windows]

1) mnoGoSearch.
2) ASPSeek.

System monitoring System monitor (built-in) 1) top (console, standard).
2) Gkrellm.
3) Ksysguard.
4) Survivor.
5) “Hot-babe”. (If you can be shocked by nudity, don’t use it :).
Program for logs viewing Event Viewer (built-in)

1) Xlogmaster.
2) Analog.

3) Fwlogview. (firewall)

Data Recovery Tools R-Studio (supports Linux partitions) 1) e2undel.
2) myrescue.
3) TestDisk.
4) unrm.
5) Channel 16.
Text files encoder with automatic detection of character set ???

1) Enca.
2) Jconv.

3) Xcode. (cyrillic)
4) Asrecod. (cyrillic)

Alarm clock MindIt! 1) KAlarm.
Work with Palm Palm Desktop 1) Kpilot.
2) Jpilot.
Allows to carry on Palm .html files iSilo 1) iSilo.
2) Plucker.
Low-level optimization
(chipset, pci-bus)
Powertweak

1) Powertweak-Linux.

Bible On-Line Bible, The SWORD 1) BibleTime (KDE)
2)
Gnomesword (Gnome)
Convenient mouse scrolling Mouse Imp

???

Automatic change of desktop background ??? 1) Background Buddy.
Convenient switching of the keyboard language ???

1) GSwitchIt.

Windows registry editor RegEdit Kregedit :).
4.1) มัลติมีเดีย (ฟังเพลง)
Useful links: Linux MIDI & Sound Applications – many links and resources.
Sound Software
– lots of it.
Music / mp3 / ogg players

1) Winamp
2) Zinf
3) SnackAmp
4) Soritong
5) Apollo
6) K-jofol 2000
7) Sonique
8) C-4
9) Media Box Audio / Video Workstation 5
10) Blaze Media Pro
11) NEX 3
12) Real Jukebox
13) Windows Media Player

1) XMMS (X multimedia system).
2) Noatun.
3) Zinf. (former Freeamp)
4) Winamp.
5) Xamp.
6) GQmpeg.
7) SnackAmp.
8) Mplayer. (Frontend: Kplayer).
9) Xine. (Frontends: Sinek, Totem)
Console music / mp3 / ogg players mpg123, dosamp, Mplayer

1) Cplayer.
2) mpg123.
3) ogg123.
4)
mpg321.
5)
Orpheus.
6) Mp3blaster.
7) Madplay.
8) Console utils for xmms.
9) Mplayer.

Programs for CD burning with GUI Nero, Roxio Easy CD Creator, … 1) K3b. (KDE)
2) XCDRoast.
3) KOnCd.
4) Eclipt Roaster.
5) Gnome Toaster.
6) CD Bake Oven.
7) KreateCD.
8) SimpleCDR-X.

9) GCombust.

10) WebCDWriter. (CD burn server, usable from any remote browser with Java support)
11) CDR Toaster.
12) Arson.
13) CD-Me (Creation of audio-CD).
CD player CD player, Winamp, Windows Media Player, … 1) KsCD.
2) Gtcd (Gnome) + tcd (console).
3) Orpheus. (console)
4) Sadp.
5) WorkMan.

6) Xmcd.
7) Grip.

8) XPlayCD.
9) ccd / cccd. (console)

10) cdp. (console)
11) BeboCD.
Slowing the rotation of CD Slowcd, Cdslow 1) mount -o speed=<speed>
2) hdparm -E <speed>
3) eject -x <speed>
4) cdspeed.
CD ripping / grabbing 1) Cdex
2) MusicMatch
3) Streambox Ripper
4) Audiocatalyst
5) WinDac
6) Audiograbber
7)
Media Box Audio / Video Workstation
8)
CD-Copy
9) Blaze Media Pro
10) Real Jukebox

11) Windows Media Player
12) Nero
13) VirtualDrive
14) VirtualCD

15) Audacity
1) Grip.
2) Audacity.
3) RipperX.
4) tkcOggRipper.
5) A Better CD Encoder.
6) cdda2wav.
7) Gnome Toaster.
8) Cdparanoia.
9) Cd2mp3.
10) Dagrab.
11) SimpleCDR-X.

12) RatRip.

13) AutoRip.

14) Sound Juicer.
Tracker music player Winamp, Windows Media Player, … 1) xmms + MikMod-plugin. Comes with xmms.
2) xmms + xmp-plugin. Using xmp.
3) MikMod. (console)
4) xmp. Can play tracker music with Midi devices.
5) TiMidity++. Only mod files.
Midi player Winamp, Windows Media Player, … 1) xmms + midi-plugin. (Using TiMidity)
2) xmms + awemidi-plugin. (Using drvmidi)
3) xmms + playmidi-plugin. (Using playmidi)
4) TiMidity++. Supports gus pathes and sf2 banks, backend to another software.
4) timidity-eawpatches. Gus-patches for TiMidity++.
5) Kmid.
6) drvmidi / awemidi.
7) pmidi (console, for ALSA).
8) playmidi.
9) atmidi.
Midi + karaoke player VanBasco 1) Kmid.
2) Gkaraoke.
3) TiMidity++.

Mp3 encoders

1) Lame
2) Cdex
3) MusicMatch
4) Streambox Ripper
5) Audiocatalyst
6) Blaze Media Pro
7) Media Box Audio / Video Workstation
8) AudioSlimmer
9) Real Jukebox

1) Lame.
2) Bladeenc.
3) NotLame.
4) L3enc. [Prop]
5) gogo.

OGG encoders oggenc oggenc.
Work with Real protocol 1) RealPlayer. [Prop]

2) Mplayer + libraries.
1) RealPlayer. [Prop]

2) Mplayer + libraries.
3) ReMedial.
Radio VC Radio, FMRadio, Digband Radio 1) xradio.
2) cRadio.
3) Xmradio.
4) RDJ.
5) RadioActive.
6) XMMS-FMRadio.
7) Gqradio.

8) Qtradio.

Audio editors SoundForge, Cooledit, Audacity, … 1) Glame.
2) Rezound.
3) Sweep.
4) WaveForge.
5) Sox.
6) Audacity.
7) GNUSound.
8) Ecasound.
9) SoundStudio.

10) mhWaveEdit.
Multitrack audio processor Cubase 1) Ecasound.

2) Ardour.
Sound tracker Fasttracker, ImpulseTracker 1) Soundtracker.
2) Insotracker.
3) CheeseTracker.
Sound mixer sndvol32 1) Opmixer.
2) aumix.

3) mix2000.
4) KMix.
5) Alsamixer.
6) GMix.
7) wmix
(for WindowMaker)

8) Mixer_app (for WindowMaker)

9) Many applets for AfterStep / WindowMaker / FluxBox.
Software for music notation Finale, Sibelius, SmartScore 1) LilyPond.
2) Noteedit.
3) MuX2d.
Midi-sequencer Cakewalk 1) RoseGarden.
2)
Brahms.
3) Anthem.
4) Melys.
5) MuSE.

6) MidiMountain. (KDE)
More infrormation: Midi-Howto.
Music creation Cakewalk, FruityLoops 1) RoseGarden.
2) Ardour.
Synthesizer Virtual waves, Csound

1) Csound.
2) FluidSynth.
3) Arts Builder (???).

ID3-Tag Editors Mp3tag

1) EasyTAG.
2) Cantus.
3) id3tool (console).
4) id3ed (console).
5) id3edit (console).

Guitar/Instrument Tuning software 1) In-Tune Multi-Instrument Tuner
2) Digital Guitar Tuner

???

Record streaming audio into .MP3 files Twins Stream Ripper

Stream Ripper.

4.2) มัลติมีเดีย (กราฟิกส์)
Graphic files viewer 1) ACDSee
2)
IrfanView
3)
Xnview
4) CompuPic [Prop]

5) Windows Fax and Image viewer

5) Any web browser

1) Xnview.
2) GQview.
3) Qiv.

4) CompuPic [Prop]

5) Kuickshow.
6) Kview.

7) GTKSee.
8) xv. [Prop]
9) pornview.
10) imgv.
11) Gwenview.
12) Gliv.
13) Showimg.
14) Fbi.
15) Gthumb.

16) PixiePlus.

17) Electric Eyes (Gnome).
18)
Eye of Gnome.
19) GImageView.
20) Hugues Image Viewer.

21) Any web browser.

Viewing the graphic files in console QPEG 1) zgv.
2) aalib.
Simple graphic editor Paint 1) Kpaint.
2) Tuxpaint.
3) Xpaint.
4) Gpaint.

5) Killustrator.

6) Graphtool.
Powerful graphic editor in PhotoShop style 1) Adobe Photoshop [Prop]
2)
Gimp
3)
Paint Shop Pro [Prop]
4) Pixel32 [Prop]

5) Corel PhotoPaint [Prop]
6) Macromedia Fireworks

1) Gimp.
2) ImageMagick.
3) Pixel32. [Prop]
4) CinePaint.
5) RubyMagick.
6) Corel PhotoPaint 9. [Prop]

Programs for work with vector graphics Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, AutoSketch, OpenOffice Draw

1) Sodipodi.
2) xfig.
3) Sketch.
4) Karbon14 and Kontour.
5) OpenOffice Draw.
6) Dia.
7) Tgif.
8) Gestalter.
9) ImPress.

10) Tkpaint.
11) Tgif.
12) Corel Draw 9. [Prop]

SVG editor WebDraw [Prop]

1) Sodipodi.
2) Dia.
3) Sketch.

SVG viewer 1) Squiggle
2)
X-Smiles
3)
SVG support in Mozilla

1) Squiggle.
2)
X-Smiles.
3)
SVG support in Mozilla.
4) SVG support in Konqueror.

Program for text decoration Wordart, OpenOffice Draw OpenOffice Draw.
Program for ASCII-drawing ANSI DRAW, Mazaika 1) CanvASCII.
2) Jave.
3) ANSI Draw.

4) EDASCII.

Converting the graphic files in pseudographics ??? aalib.
Flash playing Flash Player 1) SWF Macromedia Flash Player.
2) Flash Player. [Prop]

3) Plugin for Netscape/Mozilla (download here or here).
Flash creation Macromedia Flash

1) DrawSWF.
2)
Ming. (Creating flash swf output from programming languages)

3D-graphics 3D Studio MAX, Maya [Prop], Povray, … 1) Blender.
2) Maya. [Prop]
3) KPovModeler.
4) K3Studio.
5) Moonlight.
6) GIG3DGO.
7) Povray.

8) MegaPov.

9) K3D.
10) Wings 3D.

11) Softimage XSI.
[Prop]

12) Kludge3d.
The instrument for making the photographic quality scene based of ArchiCAD 3D-models ArtLantis Render ???
Icon editor Microangelo 1) Gnome-iconedit.
2) Kiconedit.
Small program for making screenshots Integrated with system (PrintScreen), Snag it, … 1) Ksnapshot.
2) Xwpick.
3) Xwd, xgrabsc.
4) Motv (xawtv)
5)
Streamer (video)

6) Integrated with window manager (various hotkeys)
Drawing structure diagrams of the database Access

1) Dia.
2) Toolkit for Conceptual Modelling.

Create printed calendars, greeting cards, etc., with clip art collection Broderbund Print Shop ???
Download pictures from digital camera Polaroid Drivers

1) Camera Tool (gtkam)
2) Gphoto2.

4.3) มัลติมีเดีย (วิดีโอ)
Video / mpeg4 players

1) BSplayer
2)
Zoomplayer
3)
Windows Media Player
4) VideoLAN
5)
Winamp3
6) Mplayer
7) RealPlayer
8)
Xing
9)
Simplayer

1) Mplayer. (Frontend: Kplayer).
(LiveCD distribution of Mplayer – MoviX).
2) Xine. (Frontends: Sinek, Totem)
3) VideoLAN.

4) Aviplay.

5) Winamp3.
6) Noatun.
7) KDE Media Player.
8) XMovie.
9) Kaboodle.
10) MpegTV.
11) Avifile.

12) Xmps.

13) Ogg Tarkin. (???)
14)
Theora. (???)

Console video / mpeg4 players QuickView

1) Mplayer.
2) QuickView.

DVD players PowerDVD, WinDVD, MicroDVD, Windows Media Player, VideoLAN 1) Ogle.
2) Mplayer.

3) Xine.
4) Aviplay.

5) VideoLAN.

6) OMS.
DVD rippers / encoders Gordian Knot, Mencoder (from Mplayer)

1) Drip.
2) Transcode.
3) Mencoder. (from Mplayer)
4) Ffmpeg.

5) DVD::Rip.

Simple video creation and editing Windows Movie Maker 1) iMira Editing. [Prop]
2) MainActor. [Prop]
3) Broadcast 2000.
4) Avidemux.

Professional video production enviroment Adobe Premiere, Media Studio Pro 1) iMira Editing.
2) Cinelerra.
3) MainActor.
4) Broadcast 2000.
5) Lives.

6) CinePaint.
7) Heroine Virtual.
Cutting video Virtual Dub 1) Avidemux.
2) Kino.
Converting video Virtual Dub, Mencoder (from Mplayer)

1) Transcode.
2) Mencoder. (from Mplayer)
3) Ffmpeg.

Work with TV-tuner / watch TV AVerTV, PowerVCR 3.0, CinePlayer DVR, Mplayer, … 1) Tvtime.
2) Kwintv.
3) Xawtv.
4) Zapping.
5) GnomeTV.
6) Mplayer.

7) Xawdecode.
Work with TV-tuner in console 1) Mplayer.
2) fbtv.
3) aatv.
Work with QuickTime format QuickTime Player 1) QuickTime.
2) Mplayer + Sorenson codec.
3) OpenQuicktime.
4) Xanim.
Creation of 2D and 3D effects Adobe After Effects

1) Shake. [Proprietary, $129.95]
2) Plugins for Gimp.

Animation Animation Shop, …

1) CinePaint.
2) Plugins for Gimp.

Landscape / terrain generation Bryce Terraform.
World construction World Construction Set, Animatek
World Builder
???
Framework for developing video applications ???

1) Gstreamer.
2) Live.

5) สำนักงานและธุรกิจ
Office suite MS Office, StarOffice / OpenOffice, 602Software

1) OpenOffice.
2) StarOffice. [Prop]
3) Koffice.
4) HancomOffice.
[Prop]
5) Gnome Office.
6) Applixware Office. [Prop]
7) Siag Office.
8) TeX, LaTeX, …

Office suite WordPerfect Office 2000 WordPerfect Office 2000 for Linux. (No longer available at Corel website. It was Windows version, running under Wine :).
Word processor Word, StarOffice / OpenOffice Writer, 602Text, Abiword 1) Abiword.
2) TextMaker [Prop]

3) WordPerfect.
4) Ted.
5) StarOffice / OpenOffice Writer.
6) Kword.
7) LyX.

8) Kile (KDE Integrated LaTeX Environment).
Spreadsheets Excel, StarOffice / OpenOffice Calc, 602Tab

1) Gnumeric.
2) Abacus.
3) StarOffice / OpenOffice Calc.
4) Kspread.

Graphing / charting data Excel, MicroCall Origin, …

1) Kivio.
2) Dia.
3) KChart.
4) xfig.

5) Gnuplot.
6) GtkGraph.
7) GNU Plotutils.
8) Ploticus.

Creating presentations MS PowerPoint, StarOffice Presentation, OpenOffice Impress

1) StarOffice Presentation.
2)
OpenOffice Impress.
3) Kpresenter.
4) MagicPoint.

5) Kuickshow & gimp :).

Local database MS Access, InterBase6, OpenOffice + MySQL.

1) KNoda.
2) Gnome DB Manager.
3) OpenOffice + MySQL.
4) InterBase7. [Prop]
5) InterBase6.

6) Berkley DB.
7) Rekall.

[Prop]
8) StarOffice Adabase.

Receiving the quotings, news, building graphs and analysing of the financial market. Omega Research Trade Station 2000 1) The Market Analysis System (MAS)
Software for e-commerce and web business 1) Weblogic [Prop]
2) IBM WebSphere Application Server [Prop]
3)
iPlanet
4)
osCommerce
5) JOnAS
6) COCOON
1) Weblogic. [Prop]
2) JBoss.
3) IBM WebSphere Application Server. [Prop]
4) osCommerce.

5) JOnAS.

6) COCOON.
Personal finances manager 1) MS Money
2)
Quicken
3)
Moneydance [Prop]

1) GNUcash.
2) GnoFin.
3) Kmymoney.
4) Grisbi.

5)
Moneydance. [Prop]

Project management MS Project, Project Expert 7

1) Mr Project.
2) Outreach.

Financial accounting package (global) ??? 1)
Hansa Business Solutions. [Prop]
2) Quickbooks.
Financial accounting package (russian) “1C: Accounting” 1)
Hansa Business Solutions. [Prop]
2) IceB.
3) “Finances without problems”.
4) Ananas.
5) E/AS.
6) 1L: Project.
Financial accounting package (India & Asia) ??? Kalculate. [Prop]
Automation of the enterprise (russian) “1C: Enterprise” 1) Keeper. [Prop]
2) Oblik. [Prop]
3) IceB.

4) Compiere.
ERP/CRM (english) ??? 1) Compiere.

2) Dolibarr.

3) Tutos.
ERP/CRM (russian) “BOSS-Corporation” 1) NauRP.
2) Compiere.
3) Dolibarr.

Corporate docflow system (russian). 1) “Boss-Referent”
2) Documentum
3) “Delo”
4) Lanit:LanDoc
1) NauDoc.
2) Documentum.
3) “Boss-Referent” (without the client part)
6) เกมส์
Where to get Anywhere you want :). The Linux Game Tome (happypenguin.org) | LinuxGames.com | Kde Games | Linux Game Publishing
The Linux Game List http://www.icculus.org/lgfaq/gamelist.php
Games for Windows, that can be run under WineX This is a search form, and this is a full list of games (very big).
Tetris 1) LTris.
2) XWelltris.
3) Emacs + “Meta-X tetris”.
4) Ksirtet.
Standard Windows games

1) Kdegames.
2) Gnome-games.

Mines 1) KMines.
2) Perlmines.
3) Dmines.
Civilization FreeCiv.
Civilization: Call to Power Civilization: Call to Power.
Sid Meyer Alpha Centauri Sid Meyer Alpha Centauri.
Sim City 3000 Sim City 3000.
Command&Conquer FreeCNC.
Warcraft 2, Starcraft (?) FreeCraft.
(Win)Digger 1) Digger.
2) XDigger.
Arkanoid, Zball, … Lbreakout2.
Quake 1, 2, 3 1) Quake 1, 2, 3.
2) QuakeForge.

3) DarkPlaces.
1) Quake 1, 2, 3.
2) QuakeForge.

3) DarkPlaces.
CounterStrike CounterStrike under WineX.
Urban Terror Urban Terror.
DOOM 1) jDoom / Doomsday.
2) Zdoom.
3) DOOM Legacy.
4) LxDOOM.
5) PrBoom.
6) EDGE.
7) Vavoom.
8) Original Doom.
1) jDoom / Doomsday.
2) Zdoom.
3) DOOM Legacy.
4) LxDOOM.
5) PrBoom.
6) EDGE.
7) Vavoom.
8) Original Linux Doom (X11/svgalib).
Heretic 1) DOOM Legacy.
2) jHeretic / Doomsday.
3) Vavoom.
4) Original Heretic.
1) DOOM Legacy.
2) Vavoom.
3) Heretic, GL Heretic.
Hexen 1) jHexen / Doomsday.
2) Vavoom.
3) Original Hexen.
1) Hexen/SDL.
2) Vavoom.
Heretic 2 Heretic 2.
Return to Castle Wolfenstein Return to Castle Wolfenstein. [Prop]
Descent Descent.
Never Winter Nights Never Winter Nights.
Unreal Tournament / Unreal Tournament 2003 Unreal Tournament / Unreal Tournament 2003.
Soldier Of Fortune Soldier Of Fortune.
Tribes 2 Tribes 2.
Blood 1 Qblood.
Worms Nil.
Lines

1) GtkBalls.
2) gLines.

MS Flight Simulator FlightGear.
Lemmings Pingus.
Racing Need For Speed 1) Tux Racer :).
2) KartlingRace.
Chess ChessMaster, … 1) Glchess.
2)
Xboard.
3)
Eboard.
7) เขียนและพัฒนาโปรแกรม
IDE 1) Microsoft VisualStudio .net
2) Emacs, XEmacs
3) Vim + ctags + scripts from vim.sf.net
4) Boa Constructor
5) PythonCard

1) CodeForge.
2) Kdevelop + Qt3 Designer.
3) Eclipse.

4) Glade + Motor or + Xwpe or + any text editor.
5) Emacs, XEmacs.
6) Vim + ctags + scripts from vim.sf.net.
7) Boa Constructor.
8) PythonCard.

Visual C++ IDE Borland C++ Builder, MS Visual C 1) Anjuta + Glade + Devhelp.
2) KDE Studio Gold. [Prop]
3) Dev-C++.
4) Kylix. [Prop] (Kylix Personal Edition is free).

5) vtkBuilder.
6) foxBuilder.
7) wxDesigner.
8) Arriba. [Prop]
9) Code Crusader.
[Prop]
10) CodeWarrior. [Prop]
11) Gbuilder.
12) Source Navigator.

13) TimeStorm.
[Prop]
14) Understand for C++.
[Prop]
15) SlickEdit.
[Prop]
16) Vide.
C++ IDE Borland Turbo C++ 3.0 for DOS, , Minimalist GNU For Windows (mingw32-gcc.exe)

1) GCC (+ Motor or + Xwpe).
2) LinEdit.

3) Rhide.

4) Wxstudio.

5) Eclipse.

Object Pascal IDE Delphi 1) Kylix. [Prop] (Kylix Personal Edition is free).
2) Lazarus + FPC.
Pascal Pascal, BP 1) Freepascal.
2) GNU Pascal (gpc).
3) RShell (in style of Borland Pascal 7.0)
Basic Basic 1) Hbasic.
2) X-basic.
3) Yabasic.
4) SmallBASIC.
Prolog VisualProlog, Mercury, SICStus Prolog [Prop] 1) GNU Prolog.
2) Mercury.

3) SWI-Prolog.

4) SICStus Prolog. [Prop]
5) CIAO Prolog.
Assembler TASM, MASM, NASM 1) NASM. (Intel syntax)
2) FLAT Assembler.
3) gas. (AT&T syntax, part of binutils).
Disassembler, Reverse engineering SoftIce The source code is open 🙂
1) ldasm.
Debugger

1) WinDbg
2) Minimalist GNU For Windows (gdb.exe)

gdb. Frontends:
1) ddd.
2) xxgdb, mxgdb.
3) CGDB.

4) Vim scripts.
5) [X]Emacs C-mode.
6) KMD.
7) NANA. (Library)
WYSIWYG html editor 1) Macromedia Dreamweaver
2) MS
Frontpage
3) Netscape / Mozilla Composer
4) Openoffice HTML editor
1) Netscape / Mozilla Composer.
2) Openoffice HTML editor.
3) Amaya.
4) GINF (Ginf is not Frontpage)

5) IBM WebSphere Homepage Builder. [Prop]
6) JXHTMLEDIT (Java).

Powerful editor for site creating, contains set of samples and can be complemented with every sort and kind of plug-ins Dreamweaver Ultradev ???
HTML / DHTML editor HomeSite, Coffeecup 1) Quanta Plus.
2) Bluefish.
3) WebMaker.
4) Screem.
5) Toppage.
6) WebDesigner.
7) ScriptEditor.
8) August.

9) Coffeecup / Linux.
10) FCKeditor.

HTML / DHTML editor Arachnofilia Arachnofilia. [Prop]
XML Editor XML Spy [Prop] 1) XMLMind XML Editor.
2) Vim.
3)
Emacs.
Perl/Python/Tcl IDE ???

1) Komodo. [Prop]
2) Perl Dev Kit.

Java IDE JBuilder, IDEA Link: Java Tools for Linux.
1) Jbuilder.
2) NetBeans.
3) Eclipse.
4) Sun ONE Studio. [formerly Forte]
5) Vide.
J2EE based application server ??? 1) JBoss.
IDE for Oracle Database development T.O.A.D., SQL Navigator,
PL/SQL Developer
Tora.
CASE-facility for UML ArgoUML, Together ControlCenter [Prop] 1) Umbrello UML Modeller.
2) Dia+Dia2Code.
3) PoceidonCE (community edition).
4) ArgoUML.
5) Together ControlCenter [Prop]
Top-level CASE system Rational Rose. Rational Rose.
[Prop]
HEX-editor Hiew 1) Biew.
2) KHexEdit.

3) hexedit (console).
4) GHex.
Clipper compiler and preprocessor CA-Clipper, The Harbour Project 1) Clip.
2) The Harbour Project.
3) xHarbour.
Platform in dot-net style M$ .Net 1) Mono.
2) DotGNU/Portable.NET
Work with CVS WinCVS, TortoiseCVS, cvs for Windows, BitKeeper [Prop] 1) cvs (console).
2) Cervisia (KDE).
3) Lincvs. (Front-end for CVS)

4) BitKeeper. [Prop]

5) SubVersion.
(enhanced CVS-like platform + WebDAV -> SCM)
IDE for Interbase/Firebird development IBExpert 1) IBAccess
2) IBAdmin [prop]
3) IBWebAdmin (apache / php)
Visual Basic Visual Basic

1) Phoenix.
2) KBasic.
3) HBasic.

4) Mono.

Graphical libraries 1) WinAPI, MFC, VCL (C, C++)
2) Tk (Tcl, C)
3) Tkinter (over Tk for Python, Perl, etc)
4) wxWindows (C++) (over winapi)
5) wxPython (Python) (over wxWindows)
6) GTK+ (link #2) (C, C++)
7) Qt (C++)
8) FLTK (C++)
9) AWT, Swing (Java)
10) Xaw – part of X-server (C)

If toolkit is oriented on C, usually it’s possible to use it from
the other languages. There is object bindings for some of them to use
them with C++ and other OO-languages. Toolkits, oriented on C++ from
the beginning, are impossible to use from C, and quite often – from the
other languages.

1) X11/Xext (C) – low level libraries, used by others.
2) Xt – X Toolkit (C) – reference X11 toolkit
3) Xaw – MIT Athena (C) – reference X11 toolkit
4) Xaw3d – MIT Athena 3D (C) – Athena with 3D-view
5) LessTif – opensource analog of Motif 1 (C)
6) OpenMotif (C)
7) Tk (Tcl, C)
8) Tkinter (over Tk for Python, Perl, etc)
9) wxWindows (C++) (over GTK+ – wxGtk or Motif – wxMotif)
10) wxPython (Python) (over wxWindows)
11) Qt (C++)
12) GTK+ (C, C++)
13) PyQt (over Qt for Python)
14) PyGTK (over GTK+ for Python)
15) Gtk::Perl (over GTK+ for Perl)
16) Qt for Perl (over Qt for Perl)
17) GtkAda (over GTK+ for Ada95)
18) FLTK (C++)
19) XView (C)
20) FOX (C++)
21) AWT, Swing (Java)
22) WinAPI and MFC through wine (C)

Source code documentation system ??? 1) Doxygen.
2) CWEB.
Memory leak tracing 1) Numega Bounds Checker
2)
Rational Purify
1) MallocDebug.
2) Valgrind.
3) Kcachegrind.
4)
ElectricFence.
5) dmalloc.
6) ccmalloc.
7) LeakTracer.
8) memprof.
9) BoundsChecker. [prop]
10) mprof.
11) Insure. [prop]
12) dbx. (for Sparc)
13) YAMD.
14) Njamd.
15) Mpatrol.
Application development profiling (tests code performance) ??? 1) gProf.
2) JUnit.
(Java)
Software projecting 1) Rational Rose
2) Enterprise Architec
3) Visio
???
Game programming 1) DirectX
2) libSDL
3) ClanLib
1) libSDL
2) ClanLib
Everything needed for work with XML Schemas, DTD, XSL/XSLT, SOAP, WSDL (edit, debug, check, etc) 1) Altova XMLSpy Suite ???
Source code -> HTML-document with highlighted syntax ??? 1) Webcpp.
Bug Tracking System ??? 1) Bugzilla.
Object Request Broker (ORB) 1) ORBIT 1) ORBIT.
Portability ??? 1) Autoconf, Automake & Libtool.
Source code indexer and cross-referencer ??? 1) GNU GLOBAL.
2) LXR.
Dynamic tracer of system calls ??? 1) Syscalltrack.
XML C parser 1) libxml (???) 1) Libxml2.
FoxPro Visual FoxPro qwerty
8) เครื่องแม่ข่าย
Web-server 1) Apache
2) IIS
3) Roxen
4)
wn
5)
cern-httpd
6)
dhttpd
7)
caudium
8)
aolserver
9) Boa
1) Apache.
2) Xitami.
3) Thttp.
4) TUX (Red Hat Content Accelerator).
5) PublicFile.
6) Boa.
7) Caudium.
8) Roxen.
9) Zeus. [Prop]

10) Thy.
FTP-server Internet Information Server, ServU, War FTP, BulletProof FTP server, FileZilla server, … 1) pure-ftpd.
2) vsftpd.
3) wu-ftpd.

4) proftpd.
5) gl-ftpd.
6) ftp.
7) PublicFile.

8) Teepeedee.

Language for Web-development PHP PHP.
Language for Web-development Perl Perl.
Language for Web-development ASP ASP module for Apache.
Database engine MS SQL, MySQL 1) Sybase Adaptive Server Enterprise. [Prop]
2) PostgreSQL. The most advanced open source database.
3) MySQL. The most popular open source database.
4) mSQL.
5) SAP DB.
Database engine IBM DB2 IBM DB2. [Prop]
Database engine Oracle 1) Oracle. [Prop]
2) PostgreSQL.

3) Linter. (cyrillic)
Database engine Informix [Prop] Informix. [Prop]
Database engine Borland Interbase, FireBird FireBird.
Email server MDaemon, Hamster

1) Sendmail.
2) Qmail.
3) Postfix.
4) Exim.

Email / PIM / Groupware server Microsoft Exchange 1) CommuniGate Pro. [Prop]
2) Bynari’s Insight GroupWare Suite. [Prop]
3) Samsung Contact. [Prop]
4) Teamware Office. [Prop]
5) Novell Netmail.
[Prop]
6) Amphora. (Zope / Qmail).
7) Tutos. (Apache / PHP / Mysql / Sendmail).
8) Kroupware. The project from the KDE PIM developers, which is being financed by the government of Germany.
9) SuSe Linux Openexchange Server.
[Prop]
10)
PHPGroupware.
11) SCOoffice Mail Server. [Prop]
(SCO – m.d. :).
12) LinuXchangE.
13) OpenOffice.org Groupware Project. (New!)

14) Tiki CMS/Groupware. (Apache / PHP / Mysql).
Mail filter / spam killer cygwin+Exim port 1) SpamAssassin.
2) Procmail.
3) Mailfilter.
4) Ñyrus-imap.

5) Exim.
6) POPFile.
Mail downloader MDaemon Fetchmail.
??? Lotus Domino Lotus Domino. [Prop]
Server / router on one diskette. Impossible As much as you want :).
1) muLinux.

2) Dachstein (firewall / dhcp).
3) Serverdisk (http / ftp).
4) Fli4l.
Proxy server MS Proxy Server, WinGate 1) Squid.
2) Paco.
3)
Privoxy.
4) Wwwoffle.

5) OOPS.
Server for supporting Java Servlets and JSP, can work with Apache Tomcat Tomcat.
Advanced server statistics 1) AWStats 1) AWStats. (All web-, ftp-, proxy-, mail-, wap- and streaming-servers).
2) ANALOG. (Web-server).
Cluster of servers ??? 1) LVS – The Linux Virtual Server.
Cluster filesystems 1) GFS
2) ADIC
1) GFS.
2) OpenGFS.
3) Lustre. (not SAN compatible?)
4) Matrix Server. [Prop]
5) CXFS.
6) GPFS.
7) Oracle Cluster File System (OCFS).

8) Coda.
9) Intermezzo.

10) Convolo cluster.

11) ADIC.
Web Mail ??? 1) IMP.
2) CAMAS.
(for Caudium web-server).
9) วิทยาศาสตร์และโปรแกรมเฉพาะด้าน
Useful links: Scientific Applications on Linux – many links to both OSS and proprietary applications.
Math system in MathCad style Mathcad Gap.
Math system in Matlab style Matlab 1) Matlab. [FTP]
2) Octave. (+ Gnuplot)
3) Scilab.
4) R.
5) Yorick.
6) rlab.
7) Yacas.
8) Euler.

Math system in Mathematica style Mathematica 1) Mathematica. [Prop]
2) Maxima.
3) MuPad.
4) NumExp.

5) Mathomatic.

Math system in Maple style Maple 1) Maple. [Prop]
2) Maxima.
3) MuPad.
Equation / math editor Mathtype, MS Equation Editor, OpenOffice Math 1) OpenOffice Math.
2) MathMLed.

3) Kformula (Koffice).

4) LyX.
5) Texmacs.
Programs for three-dimensional modeling SolidWorks, … ProEngineer Linux. [Prop]
Programs for three-dimensional modeling CATIA CATIA. It was designed under Unix, and from version 4 (2000) it was ported under Windows (not too successfully).
Programs for three-dimensional modeling SolidEdge SolidEdge (part of more powerful package Unigraphics).
Engineering ANSYS ANSYS.
CAD/CAM/CAE AutoCAD, Microstation, ArchiCAD 1) Varkon.
2) Linuxcad. [Prop, ~100$]
3) Varicad. [Prop]
4) Cycas. [Prop]
5) Tomcad.
6) Thancad.
7) Fandango (alpha-version).
8) Lignumcad.
9) Giram.
10) Jcad.

11) QSCad.
12) FreeEngineer.
13) Ocadis.
14) PythonCAD.

15) OpenCascade.
CAD/CAM/CAE, simplified AutoCAD Lite Qcad.
Desktop Publishing Systems Adobe PageMaker, QuarkXPress Adobe Framemaker. [Proprietary, cancelled]
Small desktop publishing systems MS Publisher 1) Scribus – Desktop Publishing for Linux.
2) KWord.
Diagram and chart designer Microsoft Visio 1) Kivio (Koffice).
2) Dia.
3) KChart.
4) xfig.

5) Tgif + dotty.
6) Tulip.
7) Poseidon for UML. [Prop & free versions]
8) JGraph + JGraphPad.
(Java)
Geographic image processing software Erdas Imagine, ER Mapper, ENVI ENVI.
GIS (Geographical information system) ArcView All projects: FreeGIS Project.
1) Grass.
2) Quantum GIS.

3) PostGIS.

4) FreeGIS.

5) MapQuest.
6)
MapBlast.
Interactive Geographic Data Viewer 1) Thuban. 1) Thuban.
Vectorization of bitmaps MapEdit, Easy Trace 1) Autotrace.
Software CNC, controlling machine tools OpenCNC [Prop]

EMC.

Advanced text processing system in TeX style MikTex, emTeX (DOS) 1) TeX.
2)
TeTeX / LaTeX
3) LyX (WYSIWYM).
4) Kile.
Convenient, functional and user-friendly TeX-files / dvi-files editor. WinEdt 1) Kile (KDE Integrated LaTeX Environment).
2) Ktexmaker2.
3) Tk LaTeX Editor.
Statistical Computing Language and Environment S-PLUS R.
Statistical analysis SPSS, Statistica, SalStat

Many links – here.
1) PSPP.
2) OpenStat2.
3)
“Probability and Statistics Utilities for Linux users”
4) SalStat.

Econometrics Software Eviews, Gretl

1) Gretl.

Emulation of the circuit 1) Electronic Workbench
2) Altera MaxPlus+
1) Geda.
2) Oregano.
3) Xcircuit.

4) Gnome Assisted Electronics.
5) SPICE.

6) SPICE OPUS.

7) NG-SPICE.
Program to draw chemical structures Chemdraw, Isisdraw Xdrawchem.
Downloader and player for Olympus dictophone Olympus DSS Player ???
Market analysis MetaStock ???
Electronics scheme design 1) PCAD
2) OrCad
3)
Visio
1) Eagle.
2) Geda.
The oscilloscope emulation Winoscillo Xoscope.
Measurement of the temperature and voltages on motherboard MBMonitor, PCAlert, Speedfan

1) KSensors.
2)
KHealthCare (KDE).
3) Gkrellm + plugins + blackbox addons.

S.M.A.R.T-attributes and temperature of the hard disk Come on CD with mainboard, Active SMART 1) smartctl.
2) Hddtemp-0.3.
3) IDEload-0.2.
4) Smartsuite-2.1.
5) Smartmontools.
6) Ide-smart.
7) Smartsuite.
Memory testing SiSoft SANDRA Memtest86.
Program for watching temperatures, fanspeeds, etc SiSoft SANDRA, SiSoft SAMANTHA 1) Ksensors.
2) Lm_sensors.
3) xsensors.
4) wmsensormon and other applets for AfterStep / WindowMaker / FluxBox.
HDD testing / benchmarking SiSoft SANDRA, SiSoft SAMANTHA, IOzone

1) hdparm.
2)
Bonnie++.
3) IOzone.
4)
Dbench.
5) Bonnie.
6) IO Bench.

7) Nhfsstone.
8) SPEC SFS.
[Prop]

Video testing / benchmarking Final Reality 1) X11perf.
2)
Viewperf.
Realtime Control SHA Sybera Hardware Access DIAPM RTAI – Realtime Application Interface.
Simulator of nets ??? 1) NS.
Neural network simulation ??? 1) Xnbc.
2) Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS).
“Sensor for LCD” ??? 1) Sensors-lcd.
Electrocardiogrammas viewer ??? 1) ecg2png.
A software technology, that turns x86 computer into a full-function PLC-like process controller SoftPLC 1) MatPLC.
Catalog of the software for translators

Linux for translators.
Translation memory

1) Trados Translators Workbench
2) Deja Vu
3)
Star Transit
4) SDLX
5) OmegaT

1) OmegaT.
Catalog of educational software

1) SchoolForge.
2) Seul / EDU.
Designing and viewing DTDs

NearFar Designer [Prop]

???
Finity Element Analysis

 

1) FELT (Finity Element Analysis)
10) จำลองระบบ
Virtual machine emulator 1) VMWare [Prop]
2) Connectix Virtual PC [Prop]
1) VMWare. [Prop]
2) Win4Lin. [Prop, $89].
3) Bochs.
4) Plex86.

5) User Mode Linux.
Linux emulator

1) CygWin.
2) MKS Toolkit.
3)
Bash for Windows.
3) Minimalist GNU For Windows.

1) User Mode Linux.
X Window System (XFree) emulator XFree under CygWin.
Windows emulator 1) Wine. (GUI: gwine, tkwine)
2) Transgaming WineX. (GUI: tqgui) [NF]
3) Crossover Office.
DOS emulator 1) DOSBox.
2) Dosemu.
Sony PlayStation emulator ePSXe, …

1) ePSXe.
2) Pcsx.

ZX Spectrum emulator X128, Speccyal, SpecX, SpecEmu, UnrealSpeccy, 1) Xzx.
2) Glukalka.
3) Fuse.
4) ZXSP-X.
5) FBZX.
6) SpectEmu.
Arcade machines emulator ??? 1) MAME.
2) Xmame / Xmess.
3) Advancemame.
Frontends:
advancemenu. ckmame. flynn. gmame. gnomame. grok. grustibus. gxmame. it. it’s quit. fancy. kmamerun. kmamu. qmamecat. startxmame. setcleaner. tkmame.
ST emulator 1) Steem.
1) StonX.
2) Steem.

C64 emulator ??? 1) Vice.
2) Frodo.

Amiga emulator ??? 1) UAE.
2) WinUAE.

Mac 68k emulator ??? 1) Basilisk II.
Game boy emulator 1) Visual Boy Advance 1) Visual Boy Advance.
2) VGBA.
(GUI: vgb-gui)
Atari 2600 Video Computer System emulator

1) Stella

1) Stella.
2) Saint.
NES / SNES emulator 1) Zsnes.
2) Snes9x.
1) Zsnes.
2) Snes9x.

3) FWNes.
4) GTuxNes.
M680x0 Arcade emulator 1) Rainemu. 1) Rainemu.
Multi / other emulators ??? 1) M.E.S.S.
2) Zinc.
11) อื่นๆ
Space simulator 1) Openuniverse.
2) Celestia.
3) Zetadeck.

1) Openuniverse.
2) Celestia.
3) Kstars.

4) Zetadeck.
TV driver RivaTV.
System, running from CD without installing (Live CD) 1) Windows PE.
2) PE Builder.
1) Knoppix.
2) Cool Linux.
3) Blin.
4) DemoLinux.
5) DyneBolic.
6) Gentoo (live CD).
7) Lonix.

8) Virtual Linux.

9) Bootable Business Card (LNX-BBC).

10) ByzantineOS.
11) FreeLoader Linux.
12) MoviX.
13) Freeduc CD.
14) SuSE live-eval CD.
15) Freedom Linux.

16) Eagle Linux.

17) Kurumin
(Brazilian Portuguese only)
Boot rescue/tools diskette Windows system diskette 1) Linux system diskette.
2) Tomsrtbt.

3) BanShee Linux.
4) RIP.
Creation of LiveCD for system recovery ??? 1) Make CD-ROM Recovery.
File systems FAT16, FAT32, NTFS, FS for Longhorn Ext2, Ext3, ReiserFS, XFS, …
Local file systems mount ext2fs (driver), explore2fs (program) – ext2/3 under Windows Linux-NTFS. (driver for NTFS partitions mounting)
Installing software and uninstalling InstallShield, WISE, GhostInstaller, Microsoft Installer – the analog of rpm

1) Rpm.
2) Urpmi.
3) GnoRpm.
4) Nautilus RPM.

5) Apt-get & frontends (synaptic, aptitude, …).
6) Apt-rpm. (for RedHat, SuSE, ALT Linux, etc)

7) yum (Yellowdog Updater Modified)
8) yum enhanced by ASPLinux.
9) Gentoo Portage

Installing software from source and uninstalling Minimalist GNU For Windows 1) make install, make uninstall
2) CheckInstall.
3) Sinstall.
4) Emerge (Gentoo).
5) Apt-get & frontends (synaptic, aptitude, …).
System update Windows Update 1) Ximian Red Carpet.
2) Red Hat Network.
3) MandrakeOnline.
4) SuSE YaST Online Update.
5) Caldera Volution Online.
6) Apt.
7) Gentoo ebuilds (portage).

8) Debian GNU/Linux package search.
9) Yum.

Certification MCSD, MCT, MCSE 1) Red Hat Certification.
2) Sair Linux and GNU Certification.
3) Linux Professional Institute Certification (LPIC).
4) Linux+.
5) Prometric.

6) VUE.
Icons on desktop Explorer 1) Desktop File Manager.
2) Idesk.
Work with screensavers Desktop properties 1) xset.
2) xlockmore.

3) xscreensaver.

4) kscreensaver.
Place for keeping “removed” files Trash 1) Trash Can.
2) Libtrash.
Checking the hard disk Scandisk fsck -check or reiserfsck -check.
Not needed with journaled file systems (reiserfs, ext3, jfs, xfs).
Defragmentation defrag Not needed.
GUI of the system Windows Explorer Kde, Gnome, IceWM, Windowmaker, Blackbox, Fluxbox,
Windows XP GUI Windows XP XPde.
Multiple workspaces Yes!!! :).
Fast users / desktop switching Windows XP feature for non- networked computers 1) Ctrl+Alt+F1, login as new user at command-line interface, start
GUI by entering command startx – – :1. Switch between screens using
Ctrl+Alt+F7 or F8 depending on user.
2) Command “gdmflexiserver -n”.

3) Built-in in KDE 3.1.
Flavors of the system 9x, NT, XP RedHat, Mandrake, Knoppix, Debian, SuSE, ALT, ASP, Gentoo, Slackware, Linux From Scratch, …
Tactics FUD (fear, uncertainty, doubt) Open Source!
“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win”.
Source code of the kernel freely available No Of course 🙂
Command line and scripting 1) command.com :).
2)
cmd.exe
3)
Windows Scripting Host
4)
4DOS / 4NT
5)
Minimalist GNU For Windows
6)
Unix tools for Windows (AT&T)
7) KiXtart

8) ScriptLogic [Prop]
1) Bash.
2) Csh.
3) Zsh.
4) Ash.
5) Tcsh.
Free of charge operating system Microsoft Windows. (Imagine yourself that in Russia there are 95% of users having a pirate copy of Windows :). Linux – the Free operating system!!
Nimda Slapper.
Wincih, klez, etc No analogs
Backdoors and hidden keys Decide it yourself :).
Easter eggs, undocumented possibilities Logo with Windows developers, Doom in Excel 95, 3D-racing in Excel 2000, etc, etc…
The magazines Windows Magazine 1) Linux Journal.
2) Linux Gazette.
3) Linux magazine.
4)
Linux pratico (Italy).
5) Australian Linux.
Blue Screen Of Death (BSOD) 1) Kernel panic.
2)
Screensaver “bsod” :).
Whom it is necessary to curse for bugs and defects of the system M$, Bill Gates personally 1) Developers of the distribution.
2) All the Linux people and Linus Torvalds personally :).
3) Yourself and your own /dev/hands :)).
M$.com GNU.org, FSF.org
Windows.com Linux.org
Bill Gates, “Road ahead” Linus Torvalds, “Just for fun” :).
Bill Gates, “Business @ the speed of thought” Richard M. Stallman, “The right to read”.
The book: “Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman”

ที่มา : http://gear.kku.ac.th/~watis/cross-ref.html