ตั้งค่า DNS ของแต่ละ ISP

ตั้งค่า DNS เพื่อช่วยให้อินเตอร์เน็ตได้ดีขึ้น

DNS GOOGLE

Preferred DNS server 8.8.8.8

Alternate DNS server 8.8.4.4

DNS OPENDNS familyshield

Preferred DNS server 208.67.222.123

Alternate DNS server 208.67.220.123

DNS Cloudflare

For IPv4:

Preferred DNS server 1.1.1.1

Alternate DNS server 1.0.0.1

For IPv6:

Preferred DNS server 2606:4700:4700::1111

Alternate DNS server 2606:4700:4700::1001

DNS Cloudflare  for Families

Protect your home against malware

For IPv4:

Preferred DNS server 1.1.1.2
Alternate DNS server 1.0.0.2

For IPv6:

Preferred DNS server  2606:4700:4700::1112
Alternate DNS server  2606:4700:4700::1002


Block malware and adult content

For IPv4:

Preferred DNS server 1.1.1.3
Alternate DNS server 1.0.0.3

For IPv6:

Preferred DNS server 2606:4700:4700::1113
Alternate DNS server 2606:4700:4700::1003